Hybridization Project - 3

Gepubliceerd op 8 mei 2023 om 09:53

Nederlands

 

Periode 3

Stilte….

Dat was wel het woord van de afgelopen maanden kenmerkte als ik het over het Hybridisatie Traject heb. En dan heb ik het vooral over de stilte die ik ervaarde in mijn buik t.o.v. het afgelopen jaar. Maar wat ik van mijn gidsen en lichaam hoorde was het alles behalve stil is in mijn energetische baarmoeder. Het was nog altijd een komen, groeien en gaan van veel verschillende wezen en mixen. Er werd mij verteld dat stilstand in de hogere dimensies een illusie is. Er is altijd beweging…

 

Maar waarom was ik er dan minder mee bezig? Waarom voelde ik het minder dan voorheen? De uitleg was dat enerzijds mijn eigen frequentie steeds hoger werd, waardoor ik dit allemaal fysiek veel makkelijker kon dragen. Anderzijds was er in mijn lichtwerk zoveel aan de gang, dat ik nauwelijks de tijd of ruimte had om er bij stil te staan wat er allemaal in mijn buik gebeurde. Er was rust gekomen in mij over wat er in mijn buik afspeelt. Ik hoefde het niet zozeer meer met mijn hoofd te begrijpen of te weten. Daarvoor in de plaats was er vertrouwen en rust gekomen. Dat alles gewoon goed was. En ik kan zeggen, dat was en is een erg prettige gewaarwording.

 

Sommige van de wezens bleven eventjes en lieten wat imprinten cq. genetisch materiaal achter. Sommige van de wezens bleven langer en volgroeiden in mijn buik met vele diverse en uitlopende eigenschappen en kenmerken van de rassen die wat hadden afgegeven. Soms vond er een verdubbeling plaats zodat er weer een aantal wezens konden vertrekken.

 

Er zijn diverse combinaties gemaakt in de afgelopen tijd. Lemurisch (mens)/Venus/Andromeda, Orion/Sirius/Andromeda, Andromeda/Lizard zijn de mixen waar ik kennis van heb genomen, maar er gebeurd zoveel, dat ik er vast nog andere versmeltingen zijn geweest. Daarnaast heeft er ook een nieuwe versmelting plaatsgevonden tussen Venus en een Andromedaans ras en dit nieuwe ras is na de volgroeiing in mijn buik voor hun verdere groei en ontwikkeling overgebracht naar een planeet waar op dit moment nog relatief weinig leven is.

 

Inmiddels weet ik dat mijn vaste gids River (wie ik ook ooit gedragen heb, zie introductie blog) voor de kleintjes zorgt. Hij zorgt voor de energetische lichtvoeding en hij begeleid het intreden en uittreden. The Elders of the Galactic Council, alsmede de Meesters van The White Brotherhood houden een oogje in het zeil en er zijn ook altijd diverse Nanny’s in de buurt om voor de kleintjes te zorgen.

 

Nu is het inmiddels begin mei 2023 en het is mij duidelijk gemaakt dat deze periode 3 tot een eind gaat komen. Alle kindjes zullen mij in korte intervallen per 2 tegelijk de komende weken gaan verlaten en zal mijn buik een aantal weken kunnen herstellen/rusten. Aangekondigd is dat er na een korte rustpauze, een nieuw soort Engel in mijn buik gaat volgroeien. Ze worden de Nieuwetijd Engelen genoemd. Het is een dubbel gevleugeld Engelen ras die binnenkort de aarde kan gaan bereiken vanwege de hogere trilling die nu aanwezig is. Ik kan deze Engelen nu dragen, omdat ook mijn persoonlijke frequentie is toegenomen. Ik ben nieuwsgierig naar deze Engelen en wat ze gaan doen op de aarde, die informatie zal zeker straks tot mij gaan komen.

 

Voordat ik te weten was gekomen dat deze Engelen binnenkort zouden komen, was ik onlangs in een fijn samenzijn met bevriende lichtwerkers waar veel in gechanneld word. Uit het niets begon ik een lichttaal te spreken die ik niet herkende en ook nog niet eerder gesproken had. Ik vroeg aan Aardsengel Michael die op dat moment gechanneld werd door een vriend, welke taal ik daarnet sprak. Hij vertelde mij dat het een Engelen Lichttaal betrof en dat het kwam omdat ik binnenkort meer met de Engelen ga werken. Kort daarna kreeg ik deze bevestiging van de Nieuwetijd Engelen en begreep ik dat ze af en toe al bij me langskomen om voorbereidingen te treffen.

 

Op een middag ergens in april vertrok het laatste mixwezen en bleven er 2 eenheidsvelden zitten (Christusbewustzijn veld en het Andromedaanse Eenheidsveld). Die zullen bij mij blijven tot mijn persoonlijke ascensie. Diezelfde avond had ik met een aantal collega’s een mooi samenkomen en daar zijn een 3 wezens toch weer ingedaald bij mij. Ik was verbaasd want ik zou even rust krijgen voordat de engelen zouden komen. De Mantids bevestigden 3 inner-earth wezens in mijn buik. Ze lieten zich erg goed voelen, heel beweeglijk. Ik kreeg bevestigd dat het te maken had met mijn reis naar de Bosnische Pyramides eind april en ik liet het daarom weer los wat dit precies was. Eenmaal in Bosnië werd het meteen de eerste dag al duidelijk. De wezens waren Tunneloïde wezens die in de Ravne tunnels hun werk gingen doen en verlieten daar op de eerste dag mijn buik om plaats te maken voor een groot en belangrijk zielsdeel van mij die in de Vallei van de Bosnische Pyramides ooit was achter gebleven. Ik schijn daar in vroegere tijden meerdere levens te hebben gehad als Draak en als Reus. Het zielsdeel vertelde mij dat het nu tijd is om even alleen te dragen wat van onszelf is. Dus nu is de rustperiode dan toch ingegaan.

 

Wat ook nog doorgegeven is door de lichtwezens die ik draag/heb gedragen is dat ze er voor openstaan om als gids een tijd mee te lopen met collega lichtwerkers of cliënten. Ik zou het doorkrijgen van hun als er een mogelijkheid zich voordoet bij iemand die bepaalde energie bij zich kan gebruiken die de betreffende lichtwezens dragen. Net zoals River een gids van mij is geworden, die ik eerder gedragen heb. Mooi!

 

In de volgende blog zal ik weer nieuwe ervaringen delen over periode 4 en beantwoord ik via mijn gidsen vragen over dit traject. Eventuele vragen kunnen hieronder met het contactformulier aan mij gestuurd worden.

 

Liefs, Stephanie Ayra

Englisch

 

Term 3 

Quiet….

That is one word how I could describe the last few months of the Hybridization Project. I am mainly talking about the quietness I experienced in my stomach compared to the past year. But what I did hear from my guides and my body, was that it is anything but silent in my energetic womb. Many different beings still came and went, came and went again. My guides told me a standstill in the higher dimensions is an illusion. There is always movement…

 

But why was I less engaged with it then? Why was it not as noticeable than before? The explanation was, that on the one hand my personal frequency was getting higher and higher, which made it much easier for me to carry all these beings physically. On the other hand, there was so much going on in my lightwork that I hardly had the time or space to think about what was happening in my belly. I had calmed down and was more at ease about what is going on. I no longer needed to understand or know it in my head. Instead, confidence and peace had come. That everything was just fine. And I can say, that is a very pleasant sensation.

 

Some of the beings stayed for a while and had some imprints cq. genetic material behind. Some of the beings stayed longer and matured in my belly with many diverse and varying traits and characteristics from the races that had given off. Sometimes a doubling took place so that a number of beings could leave again. Various combinations have been made in Term 3. Lemurian (human)/Venus/Andromeda, Orion/Sirius/Andromeda, Andromeda/Lizard are the mixes I've taken note of, but there's so much going on that I'm sure there have been other fusions. In addition, a new fusion has also taken place between Venus and an Andromedan race and this new race, after maturing in my belly, has been transferred for further growth and development to a planet where there is currently relatively little life. By now I know that my regular guide River (whom I once carried, see the introduction blog) takes care of the little ones. He provides the energetic light supply and he guides the entry and exit. The Elders of the Galactic Council, as well as the Masters of The White Brotherhood keep an eye on things and there are always several Nannies around to take care of the little ones.

 

It is now the beginning of May 2023 and it has been made clear to me that this period 3 will come to an end. All children will leave me in short intervals in the coming weeks and my belly will be able to recover / rest for a few weeks. It has been announced that after a short break, a new type of Angel will grow in my belly. They are called the New Age Angels. It is a double winged Angelic race that may soon reach the earth because of the higher vibration that is now present. I can carry these Angels now, because my personal frequency has also increased. I am curious about these Angels and what they will do on earth, that information will certainly come to me soon.

 

Before I learned that these Angels would come to me in the near future, I was recently in a beautiful gathering with Lightworker friends who all can channel in speech. Out of the blue I started speaking a language of light which I didn't recognize and hadn't spoken before. I asked Archangel Michael who was being channeled by a friend at the time, what language I was speaking just now. He told me that it was an Angelic Light Language and that it was because I will soon be working more with the Angels. Shortly afterwards I received the confirmation from the New Age Angels and I understood that they already visiting me from time to time to make preparations.

 

One afternoon sometime in April, the last mix being left my belly and the 2 Oneness fields remained (Christ Consciousness field and the Andromedan Oneness field). They will stay with me until my personal ascension. That same evening I had a nice get-together with a number of colleagues and 3 beings descended in my belly again. I was surprised because I would get some rest before the Angels came. The Mantids confirmed 3 inner-earth beings in my belly. They were very present in my belly and moved a lot, very noticeable. I was confirmed that it was related to my trip to the Bosnian Pyramids at the end of April, so I let it rest again as to what exactly this was. Once in Bosnia, it became clear right on the first day. The beings were Tunneloid beings who came to work in the Ravne tunnels and left my belly there on the first day to make room for a large and important soul part of me that was once left behind in the Valley of the Bosnian Pyramids. I seem to have had several lives there in earlier times as Dragons and as Giants. The soul part told me that now is the time to just carry what is our own for a while and decended back into my body. So now the rest period has started.

 

What has also been passed on by the light beings that I wear/have carried is that they are open to walking along as a guide for a while with fellow lightworkers or clients.

I will let me know if an opportunity arises with someone who can use certain energy that the light beings in question carry. Just as River has become a guide of mine that I have carried before. Beautiful!

 

In the next blog I will share new experiences about period 4 and I will answer questions about this process through my guides.

Any questions can be sent to me using the contact form below.

 

Love, Stephanie Ayra

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.