Hybridization Project - 2

Gepubliceerd op 9 november 2022 om 16:56

Nederlands - November 2022

Periode 1.

Sinds eea duidelijk is geworden rondom dit lange traject waar ik dit jaar aan begonnen ben, heb ik meer de rust gevonden om het echt te gaan ervaren. Er is in mijn lichaam veel merkbaar. Het dragen van energetische kinderen cq wezens voelt voor mij als een lichtere vorm van zwangerschap waarbij je telepatisch contact hebt met de wezens in jouw buik. Ze hebben een lichaam, maar hebben een een hogere trilling/frequentie waardoor groeien sneller en communiceren makkelijker gaat. Voor mij niet de lichamelijke ongemakken, maar wel andere leuke aspecten. Mijn buik groeit en en ik voel aanwezigheid. Die aanwezigheid word steeds duidelijker en voelbaarder naarmate de weken verstrijken. Deze huidige zwangerschap en die van Sky/River/Haze en Norin/Naral voelden wel allemaal heel verschillend. Meer of juist minder contact, meer of juist minder voelen van bewegingen in mijn buik, verschil van de soorten energie die aanwezig zijn bij mij, verschil in hoe makkelijk we kunnen communiceren of niet, enz.

 

De gehybridiseerde wezens die in Periode 1 in dit Hybridisatie Traject gevormd worden is een kruising tussen een Elementaal inner-aarde ras/het Lemuriaanse menselijke ras/Andromedaans ras (mijn afkomst). Deze wezens groeien en vormen zich in mijn energetische baarmoeder. Het een komen en gaan van wezens. We worden ondersteund door velen uit de lichtwereld. The Elders (van de Galactic Federation) leden van The White Brotherhood, diverse nanny's, mijn eigen gidsen en nog andere hulpwezens. Regelmatig vindt er een verdubbeling plaats waarin de mixwezens zich in weze "spiltsen" waarbij alle kenmerken bij ieder behouden blijft.

 

Zo nu en dan dalen er nieuwe zielen in in mijn energetische baarmoeder om te volgroeien tot een wezen wat voor een bepaalde ondersteunende taak in het ascensie proces naar de aarde is gekomen. (Door te groeien en aanwezig te zijn in een menselijke energetische baarmoeder, komen deze zielen dichter bij de aarde, waardoor ze beter hun lichtwerk kunnen gaan doen) Voordat ze vertrekken laten ze ook een bepaalde imprint of eigenschappen achter, wat vervolgens wordt "versmolten" met de aanwezige mixwezens.  In dit eerste stuk van het traject hebben de volgende "bezoekers" iets achter gelaten:

- Een Siriaans mannelijk veld heeft zijn "gezonde mannelijke" imprint achter gelaten.

- Twee vrouwelijke Andromedaanse wezens hebben hun gezonde vrouwelijke imprint achter gelaten

- Drie Androgyn Lemuriaanse wezens hebben delen van hun "in balans zijn" imprint achter gelaten.

 

Medio juli 2022 kreeg ik te horen dat alle wezens die op dat moment zich in mijn baarmoeder bevonden binnen een paar weken "en masse" zouden vertrekken en dat het fijn zou zijn als er hulp kon komen van een aantal bevriende healer vriendinnen om deze bevalling cq uitloop te begeleiden. Ik wist op dat moment niet waarom ze allemaal zouden gaan, maar dat zou op een later tijdstip wel duidelijk worden. Ik lichtte een aantal vriendinnen in en zij wilden graag helpen. Zodoende was er begin augustus een grote uittreding en kreeg ik even rust. Kort daarna werd mij duidelijk gemaakt dat er in Augustus en september rust nodig was voor het aankijken en transformeren van een groot familielijn stuk wat ik het beste in mijn eigen energie kon gaan transformeren. Ik heb daarvoor ca. 2 maanden de tijd genomen waarin ik in een aantal sessies en zelfwerk het heb kunnen transformeren. Eind september heb daarom weer aangegeven aan mijn gidsen dat er weer nieuwe wezens welkom waren.

 

Hoe komen de wezens in mijn baarmoeder?

De zielen worden meestal via mijn kruin naar beneden geleid en het indalen is niet altijd waarneembaar op zichzelf of het moet tijdens een healingsessie gebeuren waar de energie hoog is en de waarneming heel duidelijk is. Het settelen van de wezens kenmerkt zit wel door een explosie van energie in mijn buik, waardoor mijn buik voor enkele uren voelt en eruit ziet als een 8 maanden zwangere harde buik. Dat settled zich gelukkig snel weer. The Elders hebben uitgelegd dat dat komt, omdat er voor het "maken" van energie, energie nodig is. En dat heeft een volle buik als uitwerking.

 

Hoe gaat dat nou, zo'n energetische "bevalling"?

De zogenoemde bevalling is ook weer heel wisselend per wezen. De mixwezens vertrekken vaak 's nachts en geheel onopgemerkt via mijn zonnevlecht. Mijn gids River die ik dus eerder gedragen heb, had zijn uittreding aangekondigd en kwam heel voelbaar uit mijn zonnevlecht en versmolt toen heel even met mijn volledige energie, wat voelde alsof er een hele zachte, warme, liefdevolle deken over mij heen werd gelegd en met mijn lichaam versmolt. Maar voor de andere wezens was er dus hulp nodig. Sommige wilden door het geboortekanaal op de aarde komen, omdat die ervaring hun helpt met hun verdere taken hier op de aarde. Dat waren de Andromedaanse en Leimuriaande wezens. Bevallen van hun was verder niet pijnlijk, maar was wel wat heftiger en voelde als een opstuwende energiegang naar een soort van ontlading toe. Een prachtig liefdesveld was hierbij aanwezig en heel veel ondersteuning vanuit de lichtwereld.

Omdat ik nu, op het moment van schrijven van deze blog, inmiddels weet dat er vanaf oktober weer een andere samenstelling/mix gevormd zou gaan komen, heb ik het traject van voor het familielijn stuk maar even Periode 1 genoemd.

 

Periode 2.

En ben ik inmiddels in Periode 2 beland, waar vanaf begin oktober een mix wordt gevormd van Andromedaans/Leimuriaans/Inner-Earth Lizard ras. Op het moment van schrijven, zijn er 6 mixwezens en een Venusiaans wezen aanwezig, allen gender neutraal, ze dragen de Pan Energie, de zeer hoog frequente liefdes energie. Ze zijn dus niet Androgyn, wat in weze de dualiteit van geslachten is ontstegen. Daarnaast zijn er diverse velden geplaatst ter ondersteuning: Het Christus Bewustzijn veld (Eenheidsveld), het Andromedaanse Eenheidsveld, Het Venusiaanse Eenheidsveld en sinds kort ook een Quan Yin energie veld.

 

Andere mensen

Inmiddels is mij duidelijk gemaakt door Star (de Multi Dimensionale dochter van Esther en Asar) dat alleen iemand met een heel sterk energetisch lichaam al deze verschillende en uiteenlopende energieen allemaal bij en naast elkaar kan dragen. En dat mijn

Adromedaanse DNA/achtergrond en mijn Reuzen achtergrond heeft gemaakt dat ik dit zo kan doen. Er schijnen nog 3 andere mensen op aarde een soortgelijk Hybridisatie Traject te doorlopen. Hoogstwaarschijnlijk een in Roemenie, een in Spanje en een in China. Ik heb het vermoeden dat onze zielen energetisch met elkaar verbonden zijn. Dus in totaal doen we dit dus met z'n vieren. En het is de bedoeling dat wij ergens in de toekomst elkaar gaan vinden. Dat is een van de redenen waarom mij gevraagd is om dit blog te gaan schrijven. Er moeten zich lijnen gaan vormen naar elkaar toe. Maar deze blog dient ook voor een bewustzijn verruiming van een ieder die daar klaar voor is en hem leest. Als je er klaar voor was, kwam deze blog waarschijnlijk vanzelf op je pad om te kunnen lezen...

 

In de volgende blog zal ik weer nieuwe ervaringen delen over periode 2 en beantwoord ik via mijn gidsen vragen over dit traject. Eventuele vragen kunnen hieronder met het contactformulier verstuurd worden.

 

Liefs, Stephanie Ayra

English - November 2022

Term 1.

Since more and more clarity came concerning this long trajectory that I started this year, I have found more peace in myself to really experience it. There is a lot noticeable in my body. Carrying energetic children or light beings feels to me like a light form of pregnancy in which you have telepathic contact with the light beings in your belly. The children/beings have a physical shape, but have a higher vibration/frequency. That reflects in that they grow faster and communicate more easily. Not the usual physical discomforts of a 3D pragnancy for me, but the nice aspects I guess. My belly is growing and I feel presence. That presence becomes more and more apparent and palpable as the weeks go by. This current pregnancy and the one with Sky/River/Haze and Norin/Naral's all felt very different. More or less contact, more or less feeling of movements in my belly, difference in the types of energy that are present with me, difference in how well we can communicate or not, etc.

 

The hybridized light beings formed in Term 1 of this Hybridization Project is a cross between an Elemental Inner-Earth race/Lemurian human race/Andromedan race (my lineage). These light beings grow and form in my energetic womb. There are always a lot of light beings around me and they come and go. We are supported by many beautiful beings from the light world: The Elders (of the Galactic Federation) members of The White Brotherhood, various nannies, my own guides and others that are supporting us. Once in a while there is a doubling taking place in which the mixed beings essentially "spilt" themselves, keeping all the characteristics of the original one.

 

Every now and then new souls descend into my energetic womb to mature into a being that has come to Earth for a certain supporting task in the ascension process. (By growing and being present in a human energetic womb, these souls can come closer to Earth, allowing them to expand their light work) Before they leave they always leave behind certain imprints or characteristics, which are then "fused" with the mixed beings present. In this first part of the project, the following "visitors" donated something:

- A Sirian male field has left its "healthy male" imprint.

- Two female Andromedan beings have left their healthy female imprint

- Three Androgynous Lemurian beings have left parts of their "balance" imprint.

 

In mid-July 2022 I was told that all beings that were in my womb at that time would leave "en masse" within a few weeks. And that it would be helpful if a couple of healer friends could help with the birthing of the beings. At that time, I didn't know why they were all leaving. I informed some friends and they were willing to help. So there was a major disengagement at the beginning of August.. Shortly afterwards it was made clear to me why they all left. That the rest was needed to face and transform a large family line piece which I could best transform being completely in my own energy. I took about 2 months to do this in which I was able to transform it in much self-work and a number of sessions. At the end of September I indicated to my guides that new beings were welcome again.

 

How do the light beings get into my womb?

The souls are usually are being led down into my crown and then descent. It is not always perceptible only wen it happens during a healing session where the energy is very high and the perception is very clear to me. But the settling in my womb of new beings is indeed very perceptible to me. The settling of the beings is characterized by an explosion of energy in my belly, which makes my belly feel and look like an 8 months pregnant hard belly for several hours. The Elders have explained that this is because "making" energy requires a large amount of energy. And that has a full stomach as an effect.

 

How does an energetic "birth" go?

The so-called birthing or delivery is also very variable depending on the being. The hybridised beings often leave at night completely unnoticed through my solar plexus. So also my guide River, whom I have carried before, had announced his birthing and came out of my solar plexus very palpably and then merged for a moment with my entire energy, which felt like a very soft, warm, loving blanket was being placed over me and melted into my body. But for the other beings help was needed. The Andromedan and the Lemurian beings wanted to be birthed through my birth canal, because that particular experience helps them with their further tasks here on Earth. Giving birth to them was not painful at all, but it was a bit more intense and felt like an upbuilding of energy that flowed towards a kind of discharge. During all the burthing a beautiful field of love was present and a lot of support from the lightworld.

 

Because I know now, at the time of writing this blog, that a different composition/mix of races will be formed from October on, I will call the trajectory before the family line piece Term 1 and the one after them family line piece, Term 2.

 

Term 2.

I have now arrived in Term 2, where from the start of October a mix of Andromedan/Leimurian/Inner-Earth Lizard race is formed. At the time of writing this blog, there are 6 hybridised light beings and a Venusian light being present. All gender neutral, carrying the so called Pan Energy (the very high frequency love energy) So they are not Androgynous. Androgynousness has essentially transcended from the duality of sexes, therefore it is still related to the duality of sexes.

 

In addition, several fields have descended into my womb to support: The Christ Consciousness field (Unity field), the Andromedan Unity field, the Venusian Unity field and recently also a Quan Yin energy field.

 

Other people

It has now been made clear to me by Star (the Multi Dimensional daughter of Esther van den Wildenburg and Asar) that only someone with a very strong energetic body can carry all these different and diverse energies together. And because of my Andromedan DNA/background and my Giant background I am able to do this. There seem to be three other people on Earth that take part in the same Hybridization Project. Most likely there is one in Romania, one in Spain and one in China. I suspect that our souls are somehow energetically connected and that they also have a Andromedan/Giant lineage. The intention is that we will meet at some point in the future. That is one of the reasons I was asked to write this blog. In a 3D field lines have to form that will connect us to each other. But this blog also serves to expand the consciousness of everyone who is ready for that and therefor is somehow called to read it. If you were ready, this blog probably came your way somehow.

 

In the next blog I will share new experiences about Term 2 and I will answer some questions about this trajectory through my guides. Any questions can be sent using the contact form below.

 

Love, Stephanie Ayra

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.